Asbest – Symptom vid exponering

Asbest – Symptom vid exponering

Hantering av asbest är farligt och bör endast utföras av behöriga och utbildade personer. Om man andas in asbesthaltigt damm kan man bli allvarligt sjuk i bland annat cancer. Därför är det viktigt att man är väl medveten om hur ämnet ska hanteras.

Vad är asbest?

Asbest är ett ämne som sedan lång tid tillbaka använts i byggnadsmaterial på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Trots att ämnet totalförbjöds 1982 i Sverige hittar man ämnet än idag i byggnadsmaterial i hus som byggdes eller renoverades mellan 50- och 70-talet. Ska man till exempel riva en sådan byggnad kan detta innebära stora risker eftersom skadliga asbestfibrer sprids i luften när materialet bryts. När asbest dammar hänger asbestfibrer kvar i luften under en lång tid, vilket innebär att man lätt kan andas in fibrerna. Att andas in asbestfibrer kan leda till skador och i värsta fall sjukdomar och därför är det viktigt att man är medveten om hur ämnet ska hanteras.

Symptom vid exponering av asbest

Den som blivit exponerad av asbest märker inte av det själv då de första symptomen uppkommer först efter några decennier. De första märkbara symptomen av asbestexponering är andnöd och hosta, vilket kallas asbestos eller asbestlunga, och beror på minskad elasticitet hos lungorna. Den asbest som finns i lungorna orsakar konstant irritation på cellnivå, vilket i sin tur kan leda till att cancer utvecklas. Risken att få cancer blir markant större för den som exponerats långvarigt. Tobaksrökning kombinerat med asbestexponering kan även öka risken för lungcancer.

De som blivit exponerade för asbestdamm får diagnoser i ett relativt sent skede eftersom sjukdomsförloppet är långsamt. Diagnostiseringen sker på basen av röntgenbilder och lungmätningar.

Sjukdomar orsakade av asbest

Vid inandning av asbestfibrer kan man få allvarliga lungsjukdomar, däribland cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en sällsynt men mycket allvarlig form av cancer orsakad av asbestexponering. Sjukdomar som asbest kan ge upphov till är mesoteliom, lungcancer, asbestos och pleuraplack som orsakas av inandning av asbestfibrer. För att veta mer om hälsoeffekter av asbest, läs mer fördjupat på Arbetsmiljöverkets hemsida.