Sanering och inventering av asbest

28 november 2018
Sanering och inventering av asbest

Om man bor i ett hus med asbesthaltigt material kan en asbestsanering bli nödvändig. Misstänker man att man har material med asbest i sitt hus, men inte riktigt är säker, är ett första steg att ta hjälp med en asbestinventering. Vi både sanerar och gör provtagningar och analyser för att se vad som innehåller asbest.

Asbest är ett skadligt ämne

Asbest är ett ämne som kan vara väldigt skadligt om man utsätts för det under en längre tid, men även kortare tids kontakt med ämnet är ohälsosamt. Att utsättas för asbest kan leda till olika typer av problem. I värsta fall kan det vara en bidragande orsak till att cancer utvecklas. När man river ned material som innehåller asbest sprids ett damm med fibrer och det är inandningen av dessa som kan leda till de beskrivna problemen.

Eftersom att det finns uppenbara risker med asbesten är den inte längre tillåten att använda men ändå finns asbesthaltigt material i många hus och byggnader, som byggdes innan ämnet slutade användas, landet runt. Åtgärder har vidtagits för att hitta och kunna ta bort denna typ av material genom inventeringar runt om i landet.

Asbesten har varit vanligt förekommande i sådant som olika slags rör, ventilationssystem, lim, fix och fog, olika typ av plast samt isolering och kan därför finnas i olika typer av utrymmen i ett hus.

Asbestsanering i Stockholmsområdet

För att veta om asbest finns i material i ett hus kan det alltså vara bra att göra en inventering. Om det visar sig att asbest finns i byggnaden blir sedan en sanering nödvändig. Vid en asbestsanering är det av största vikt att allt går till på rätt sätt och därför är det bra att ta hjälp med saneringen. Vi gör både asbestsaneringar och -inventeringar runt om i Stockholmsområdet.

Tags: Miramix