Vad kan man göra själv?

För yrkesmässig hantering av asbest eller asbesthaltigt material krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Dessa regler gäller dock inte privatpersoner som river eller bearbetar asbest i sin egen bostad.

Rekommendationer och råd för privatpersoner

För att undvika skador och sjukdomar till följd av asbesthantering bör man dock följa de regler och rekommendationer som Arbetsmiljöverket ger. Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning. Vid nedmontering av eternitskivor bör de vattenbegjutas och så långt som möjligt tas ner i hela skivor utan att skadas. Man bör också skydda sig med andningsmask och skyddskläder. Det innebär bland annat att eternitskivor vattenbegjuts och tas ned så hela som möjligt och att halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp används.

Hantering av asbestavfall

Asbestavfall innebär stora risker och det är viktigt att det packas ordentlig i täta förpackningar. Allt för att undvika dammning och risk för inandning av asbest. Avfallet måste också märkas upp tydligt med information och varningstext för asbest. Lämna avfallet hos din kommunala avfallsanläggning.

Vid stora eller vid mer komplicerade saneringsarbeten är rekommendationen att man anlitar ett företag som har tillstånd från Arbetsmiljöverket. Miramix har full behörighet för sanering av asbest. Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm.

Läs mer om "PCB Sanering"