Rivning med tanke på miljön

För oss är miljöarbetet en viktig del för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt för att vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Vid arbeten så som sanering, rivning, håltagning eller någon annan av våra tjänster strävar vi efter att alltid följa de miljölagar som finns samt de regler och förordningar som vi ska förhålla oss till när vi utför vårt arbete. Samtliga medarbetare har ett gemensamt ansvar för att miljöpolicyn följs.

Miljöpolicy för minskad miljöpåverkan vid rivning

I vår miljöpolicy ingår bland annat att vi ska:

  • Följa de krav som våra kunder har när det gäller miljövänlighet.
  • Använda våra maskiner och fordon på ett sätt som inte ger onödiga utsläpp.
  • Ta hänsyn till de krav som olika myndigheter har.
  • Utbilda dem som jobbar hos oss i källsortering och hur man identifierar farligt avfall, samt lämnar till miljöstation eller deponi.
  • Arbeta förebyggande för att vara så skonsam mot miljön som möjligt.

Vid vissa av de arbeten som vi gör är det även så att det blir avfall över efter att vi har utfört jobbet. Detta gäller till exempel vid en sanering av asbest. Avfall som innehåller asbest eller asbesthaltiga material måste märkas och lämnas till kommunens avfallsanläggning

Arbetsmiljöverkets regler vid rivning och sanering

Arbeten med borttagande, rivning eller sanering av asbest ska utföras enligt de föreskrifter som finns i AFS 2006:1 Asbest från Arbetsmiljöverket. Rivning av asbest eller asbesthaltiga material kan inte påbörjas innan rivningstillstånd har erhållits och all nödvändig information angående hur och när rivningen ska ske har lämnats in till Arbetsmiljöverket.

Har du behov av sanering i någon form och inte vet hur avfallet ska hanteras är du välkommen att kontakta oss. Vi river och sanerar kostnadseffektivt, säkert och miljöriktigt. 

Vi har erfarenhet och kunskap i hantering av de flesta rivningsavfall samt fullständig behörighet för att sanera asbest.