Hur farligt är asbest?

Riskerna med asbest blev kända på 70-talet och sedan 1982 har det varit förbjudet att använda sig av byggnadsmaterial som innehåller asbest. Trots detta utgör asbets en stor hälsorisk då det fortfarande förekommer i byggnadsmaterial och många byggarbetare exponeras för dammet vid rivningsarbeten. Varje år dör runt 100 personer i Sverige till följd av asbestsjukdomar.

Asbestfibrer består av nål och trådformiga fibrer som kan sväva runt i luften under väldigt lång tid. Vid inandning kan det medföra flera allvarliga sjukdomstillstånd, främst i andningsorganen. Ofta upptäcks sjukdomarna först 20-40 år efter att man utsatts för asbestdamm.

Läs mer om våra tjänster och se vår licens för asbestsanering.

Sjukdomar som kan förekomma vid hög asbestexponering:

Asbestdammlunga (asbestos)

Det vanligaste symptomet på asbestos är andfåddhet vid fysiskt arbete. Sjukdomen ger en ökad lungstelhet och minskad lungvolym vilket kan leda till andnöd och hosta. Sjukdomen kommer vanligtvis direkt eller inom ett par år efter kraftig exponering. Idag är det ovanligt att någon drabbas av asbestos i Sverige.

Asbestpleurit (”vatten i lungsäcken”)

Sjukdomen kommer vanligen i anslutning till en pågående, relativt hög asbestexponering. Symtom så som andfåddhet på grund av minskad lungvolym och smärta är ofta föga. Sjukdomen är godartad.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KOL drabbar ofta rökare men även personer utsatts för exponering av asbest  Symptomen är slemhosta och försämrad lungfunktion, med tiden så nedsatt att den drabbade kan bli tvungen att behandlas med syrgas.

Sjukdomar som kan förekomma vid låg – hög asbestexponering:

Plack

Asbestfibrer som fastnat på lungsäcksbladet kan ge upphov till förtjockning och förkalkning av bindväv i lungsäcken, hjärtsäcken samt bukhinnan vid nedsvald asbest. Vanligtvis ger plack inte några större besvär men vid mycket utbredda förtjockningar kan lindrig lungfunktionsnedsättning uppstå.

Lungcancer

Asbest kan ge upphov till olika typer av lungcancer. Sjukdomen upptäcks ofta lång tid efter exponering, 15-20 år. Risken att drabbas ökar i förhållande till den dos asbest man utsatts för. För personer som både utsatts för asbest och som röker är risken ännu högre.

Lungsäckscancer (mesoteliom)

Mesoteliom är en aggressiv tumörsjukdom som främst sitter i lungsäcken eller i bukhinnan. Ofta dröjer det decennier från exponering till dess att tumörerna uppstår. Sjukdomen drabbar även de som har en lägre exponering. De flesta som får sjukdomen dör inom ett år.

Tjocktarmscancer

Vissa undersökningar visar på ett samband mellan asbestexponering och tjocktarmscancer. Blod i avföringen, diarré, förstoppning eller täta trängningar är vanliga symtom på tjocktarmscancer.

Säkerhet vid arbete med asbest i Stockholm

För att undvika hälsoriskerna vid rivning av asbest är det viktigt att följa reglerna kring hantering av asbest. Miramix har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning. För oss är säkerheten vid asbestarbeten något att ta på största allvar, både för våra medarbetares och kunders skull.

 

 

Läs mer om "PCB Sanering"