Här kan du hitta PCB

14 november 2020
Här kan du hitta PCB

PCB är skadligt för människa, djur och miljö. Trots att användningen av PCB sedan länge varit förbjuden, sprids den än idag till miljön genom byggnader och elektrisk utrustning.

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler som är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor. Ämnet har under flera år använts i bland annat elektrisk utrustning och de var vanliga som mjukgörande komponent i vissa fogmassor. Även golvmassor kan ha en tillsats av PCB. År 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt.  Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, och PCB-haltiga fogmassor ska lämnas som farligt avfall.

 

Här kan du läsa mer om PCB sanering i Stockholm

 

Här kan du hitta PCB 

Golvmassor

PCB kan hittas i plastbaserade golvmassor från byggnader som byggts under perioden 1956–1973. Golvmassorna är halkskyddande med kornighet i ytan och har lagts bland annat i storkök och industrilokaler. Många av dessa golv kan dock vara inbyggda och svåra att hitta, men det är viktigt att de letas upp inför en rivning för att förhindra spridningen av PCB.

 

Fogmassor

PCB kan hittas i fogmassor i byggnader som uppförts eller fogats från 1956-1973. PCB-haltiga fogmassor kan bland annat förekomma:

  • Runt fasadelement och beklädnadsmaterial av skivor, exempelvis av natursten
  • Runt dörrar och fönster i fasader
  • Runt dörrar, glaspartier och fönster inomhus
  • Under trösklar
  • Mellan trappor och anslutande väggar
  • I mötet mellan olika material
  • Runt balkonger i anslutning till fasad

 

Elektronisk utrustning

PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. I byggnader kan det förekomma kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Tags:
Taggar