Rätt hantering av asbest viktigt

2 maj 2018
Rätt hantering av asbest viktigt

När du stöter på problem med asbest är en viktig frågas hur hanteringen av asbesten ska gå till. Vid problem med asbest blir en sanering nödvändig och då är det viktigt att den utförs av kunnig personal som vet hur asbesten ska hanteras.

Asbesten har hälsorisker

Asbest är en typ av mineral som används i material vid renovering och byggning av nya hus. Exempelvis har det sedan länge använts i isolering vid byggnationer i till exempel pannor eller olika typer av rör.

Asbest har även förekommit i så kallade eternitplattor, dessa är dock inte längre tillåtna sedan 1970-talet. Eterniten med asbest i kan även exempelvis finnas i tak och husfasader. Asbesten i alla typer av material till byggen är inte heller längre tillåtna sedan 1980-talet.

Anledningen till att asbesten inte är tillåten och att det är viktigt hur hanteringen av asbesten går till är att asbesten kan ha skadliga effekter när det damm som förekommer vid en hantering och sanering av asbesten andas in. Det kan i längden leda till olika typer av problem med lungorna.

Läs mer om hur vi sanerar asbest här.

Låt professionella sköta hanteringen av asbesten

Att veta hur hanteringen av asbesten ska gå till är alltså av stor vikt. Asbest hanteras på bästa sätt genom att en sanering utförs av personal med rätt kompetens.

Hanteringen går till så att den lokal där asbesten hanteras och saneras först och främst ska vara avskild. Det undersöks sedan exakt var asbesten finns och sedan hanteras den varsamt så att inte de fibrer som finns i asbesten sprids med luften. Hanteringen av asbesten innebär även att personalen har rätt typ av skyddsutrustning med rätt masker och kläder.

Vid problem med asbest är det alltså bäst att låta kunnig personal sköta hanteringen av asbesten för att hanteringen ska vara säker och gå rätt till.

Tags: Miramix