Regler vid privatpersoners asbesthantering

12 december 2018
Regler vid privatpersoners asbesthantering

Asbest är ett ämne som det innebär stora risker att arbeta med och att sanera och att det finns regler kring hur asbesten ska hanteras är kanske något som man ofta hör om. Om man ska sanera asbest kan det därför vara bra att veta vad reglerna egentligen säger. Vad får du göra själv när det kommer till asbesthaltigt material?

Att tänka på vid asbestsaneringen

Du som privatperson får själv utföra en sanering av asbesthaltigt material, men det finns ett antal regler och bestämmelser som du måste ha i åtanke och följa. Det finns även en del saker som är bra att veta för din egen säkerhets skull.

För det första är en sanering av asbest något som ska meddelas till kommunen innan den utförs. Kommunen beslutar sedan om hur saneringen ska gå till. Vid en sanering ska man också ha rätt typ av skyddskläder med overall, vantar och mask som skyddar.

När materialet sedan saneras ska man ha i åtanke att försöka se till så att så lite damm som möjligt frigörs. Det är nämligen asbestdammet som kan vara skadligt att utsättas för när det andas in ned i lungorna.

Efter saneringen finns det sedan även bestämmelser kring hur avfallet ska hanteras och föras bort. Det asbesthaltiga materialet ses som farligt avfall och ska tas om hand som sådant. Det ska bland annat packas ned på ett vis som minimerar risken för att damm sprids.

Tips inför en asbestsanering

Några tips för att minska spridningen av asbestdamm när du arbetar med saneringen är bland annat att först och främst hantera materialet varsamt. Det kan även vara bra att blötlägga materialet för att minska dammandet vid saneringen. Om du är osäker på hur du ska hantera asbesten finns riktlinjer och regler att läsa på Arbetsmiljöverkets webbsida.

Tags: Miramix