Rivning av eternittak

  • Rivning av eternittak
  • Eternittak
  • rivning eternittak
Miramix utför rivning av 600m2 eternittak i Solna

Eternit är ett material som ofta användes vid husbyggen under 1940 och 50-talet. Materialet hade många olika funktioner men främst användes det för att klä fasader eller som takbeläggning. Eternit förbjöds på det sena 70-talet och idag pågår arbetet med att avlägsna detta material för fullt. Miramix är en del av detta arbete, bland annat har vi utfört rivning av 600 m2 eternittak i Solna.

När man river eternit krävs speciella kunskaper eftersom det är just när materialet bearbetas som det kan vara hälsofarligt. Det allra viktigaste är att begränsa spridningen av damm eftersom det innehåller mycket hälsofarliga ämnen, bland annat asbest. Detta damm tar sig via den luft vi andas in till luftvägar och lungor och kan där orsaka stora skador, bland annat i form av cancer. Därför är det väldigt viktigt att de som utför rivning av den här typen av material har den rätta kunskapen och kan hantera materialet på rätt sätt.

Läs mer om rivning av eternittak, eternitplattor & asbestsanering.

På Miramix har vi behörighet för att utföra allt från inventering och sanering till rivning av material och strukturer som blivit angripna av asbest. Säkerheten kommer främst för oss och vi arbetar naturligtvis därför efter och i enlighet med alla de säkerhetsföreskrifter som finns.