Vår personal är utbildad att hantera asbest!

Vi har välutbildad personal som specialiserar sig inom att hantera och vara verksamma kring asbest. Våra anställda har enligt AFS 2006:1, 36§ mottagit en fyra dagars lång utbildning inom hantering av och säker verksamhet inom asbest. Utbildningen har givit oss både praktiska och teoretiskt kunskaper som är av vikt för ett ergonomiskt arbete i fysiskt utsatta miljöer som kan påverka hälsan till det negativa. Enligt Arbetsmiljöverkets kriterier är detta ett måste för arbetande inom områden som involverar rivning och rivningstekniker.

Läs om vår tjänst Asbestsanering

Läs om vår behörighet att sanera asbest.

Utbildning och behörig för asbesthantering

Inom utbildningen ingår även en rad praktiskt övningar. Dessa tillämpningsövningar, som bland annat består av rivning av asbestmaterial, ger en ökad förståelse och insikt i hur man lättast undviker skadliga risker som kan påverka både sin egen och andras hälsotillstånd. Asbest är mycket farligt att arbeta kring och med och det är därför viktigt att de som arbetar med det ska vara fullt informerad om riskerna innan arbetet påbörjas. De måste vara väl införstådda med asbest egenskaper och förekomst, samt konkreta faror och eventuella följder. Det är viktigt att denna typ av regler existerar när det gäller farliga ämnen i arbetsrelaterade situationer. Enbart om involverade har blivit informerade om de medförda riskerna bör de deltaga i arbetet.

Viktigt inom angränsande områden

Kraven kring arbetet och de specialiserade utbildningarna gäller även inom yrkessammanhang som omfattar asbesthaltiga material. Även om vissa ämnen och jobb involverar mindre doser av asbest kan det fortfarande var otroligt skadligt, speciellt om involverade inte är medvetna om hur liknande situationer ska hanteras. Det är även krav på att arbetsgivare för anställda som jobbar med asbest ska gå samma kurs för att inneha full förståelse för arbetet och dess eventuella risker.

För att arbetsledare ska få godkänt tillstånd att ålägga anställda med denna typ av arbete krävs utbildning och kunskap. Denna typ av utbildning måste omfatta egenskaperna hos asbest, hälsorisker och förebyggande åtgärder. Förutom den teoretiska utbildningen är det även krav på att arbetare som exponeras för asbest ska ha genomgått en praktisk utbildning. Utbildningarnas längd skiljer sig även sinsemellan beroende på i vilken utsträckning och form arbetet kommer att ske.

Särskild utbildning krävs för den som jobbar med inriktning mot Asbest.

Om anställda huvudsakligen kommer jobba med rivningsarbeten krävs en kurs som kallas ”Särskild utbildning”. Denna sträcker sig över fyra dagar vanligtvis men kan även komprimeras till två dagar i vissa fall. Då kallas den för ”Särskild kort”. Efter att utbildningen genomgåtts måste arbetare ta kompletterande kurser varje år, en dag var, i fem års tid fram över. För generella arbeten krävs kursen ”Allmän utbildning”. Detta är, som namnet föreslår, den allmänna kursen och omfattar den information som krävs för vanliga arbeten med asbest.

Vi vill med detta visa vår syn på asbestsanering så du som kund kan känna trygghet när du köper saneringstjänster av oss.