Behörighet att sanera asbest

Behörighet till sanering

Miramix personal har behörighet för att utföra rivning och hantering av asbest. Under våra tjänster kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder inom asbestsanering i Stockholm.

Arbete med asbest är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Tyvärr genomför många företag saneringar utan tillstånd, vilket kan ge en sanktionsavgift för både utförare och beställare. Hanterar man asbesthaltigt avfallet på fel sätt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

Särskild utbildning

Den som ska leda och utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Föreskrifterna för hur asbest ska saneras och tas om hand vid rivning och ombyggnation är omfattande och tillstånd ska utfärdas av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt.

Utbildningen innehåller information om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller samt rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Vart femte år genomförs en kompletterande utbildning om asbest för repetition och uppdatering inom ämnet. Med den kompletterande utbildningen får man behörighet för att hantera asbest i ytterligare fem år.

Miramix personal har full behörighet för sanering av asbest och bär alltid skyddsutrustning samt passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Vi tar säkerheten vid asbestarbeten på största allvar, både för våra medarbetares och kunders skull. Vi jobbar med asbestsaneringar i Storstockholm.

Se beslut om tillstånd för asbestsanering: 2023_026573-5 Beslut asbest