Rivning eternit- detta bör du tänka på!

Rivning eternit- detta bör du tänka på!

Planerar du inför en rivning av eternit material? Kanske har du eternitplattor på taket som skall bort? Då finns det flera aspekter att ta hänsyn till.

Eternitfabriken nere i Skåne var en Sveriges största producenter av eternitplattor. I Skåne, främst på den Skånska landsbygden kan vi fortfarande se flertalet hus som präglas av eternitplattor på väggar och tak. I den här artikeln hjälper vi dig att förstå vad eternit är och vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid rivning av eternit. 

Vill du veta mer om Eternit? Kolla in vår sida för att veta mer om rivning av eternit 

Vad är eternit?

Så vad är eternit egentligen? 

Eternit är ett vanligt material som användes vid husbyggen före 1977. Du kanske har hört talas om de farliga asbestfibrerna? Runt 1970 -talet kom det första asbesttlarmet, ett flertal arbetare på eternitfabriken har fått andningsbesvär som i sin tur senare ledde till lungcancer hos flertalet av personerna.

Eternit kallas även asbestcement och är en av de vanligaste produkterna som innehåller asbest. För att få fram en hög teknisk hållfasthet och isolerande egenskaper blandades krossad asbest tillsammans med cement och fick där av namnet eternit. 

Rivning eternittak

Som du förstår så kräver en rivning av eternittak eller väggar samma försiktighetsåtgärder som vid asbestsanering. Eternit är endast farlig när materialet går sönder. Då frigörs asbestfibrerna som vid inandning riskerar att tränga sig ner i lungornas vävnader. Vid rivning av eternit bör därför engångsutrustning alltid användas. Heltäckande dräkt, munskydd, och glasögon minskar risken för att du skall drabbas av de farliga asbestfibrerna. Det finns många professionella asbestsaneringsfirmor runt om i Sverige och vi på Miramix är en av dem. Ta gärna kontakt med oss om du planera för ett rivning av eternit. 

Vid rivning av eternit- vad kan jag göra själv?

Det finns inga lagar som säger att du är skyldig till att anlita en firma vid rivning av eternit. Dock är detta att rekommendera då erfaren personal minskar risken för att asbest sprider sig vidare i samhället. Den som låter utföra ett arbete kallas för byggherre och ansvarar för att asbest och eternitsaneringen vidtar försiktighetsåtgärder för att inte skada de arbetande och omgivningen.

Vi större rivnings tillfällen där mer än 1 viktprocent asbest förekommer skall en asbestanmälan göras till miljöverket. Eterniten skall sedan deponeras på särskilda avfallsanläggningar och det finns regler om hur hantering av materialet skall förpackas för att förhindra spridning av fibrerna till omgivningen.